Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Seminarier

CELAMs forskningsseminarier våren 2017


Under våren kommer seminarier hållas, ungefär varannan tisdag, där forskare verksamma inom CELAM presenterar delar av sin forskning.

Seminarierna är öppna för forskare, studenter och verksamheternas personal.

Om du åker kommunalt – buss Blå Express mot Gråbo eller Stenared, hållplats Rågården.

Om du inte har inpasseringskort till Rågården anmäl dig till Åse Holl så hon kan skriva upp dig på besökslistan. Viktigt att ta med giltig legitimation att visa i receptionen.


CELAM-seminiarum:

Kvalitativ forskning bortom tematisk analys

My Hyltegren, Krimonolog

Inte sällan hörs det om studier som (till största delen) är kvantitativa i sin ansats men som även har en kvalitativ del. Kanske görs fokusgrupper med nyckelpersoner för att ge forskaren bättre förutsättning att i uppstarten av ett projekt bestämma vilka variabler som senare ska undersökas. Eller så görs djupintervjuer med några av enkätdeltagarna för att ge en mer fyllig bild än vad som framkommer i enkäterna. Ofta görs sedan en så kallad tematisk analys av det transkriberade materialet där materialets teman identifieras (guidat av forskningsfrågan). Gott så. Men kvalitativ forskning kan vara så mycket mer!

Under detta seminarium kommer jag att ge ett exempel på hur en kvalitativ studie kan göras bortom tematisk analys. Exemplet är en kvalitativ studie inspirerad av den vetenskapliga metoden ”grounded theory”, känt (bland annat) för att gå just ”bortom tematisk analys”. I exempelstudien utgjordes databearbetningen av en växelverkan mellan analys och syntes i vad som kallas för ”constant comparison”. Fördelen med det är att mer grundade (”grounded”) kategorier framkommer. Datainsamling och kodningsförfarande gjordes löpande, vilket även det är typiskt för ”grounded theory”.

Förhoppningen är att inspirera till det spännande hantverk som kvalitativ analys (och syntes!) är och kanske vidga en och annan blick för vad kvalitativ metod kan ge CELAM.

Tis. 24 januari kl. 14.00-15.30
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Hållö
Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast den 23 januari.

 

CELAM-seminiarum:

TEMA: Rehabilitering

Syftet med dessa seminarier är

… att genom att diskutera begreppet och fenomenet rehabilitering i sig och i relation till t ex behandling och/eller vård, samt möjliga appliceringsområden för detta begrepp, bredda den tvärvetenskapliga kompetensen i CELAM:s forskargrupp.
... att börja formulera forskningsprojekt med syfte att utvärdera rehabiliterande insatser i den rättspsykiatriska verksamheten som framstår som välfungerande.
… att stödja verksamheten i att utveckla utvärderingsmetoder för rehabiliterande åtgärder

Seminarium 1. Om begreppet rehabilitering

Henrik Bergman, fysioterapeut, doktorand Rättspsykiatri,
Susanna Radovic, docent universitetslektor FLOV, Göteborgs universitet
Tis. 31 januari kl. 14.00-15.30
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Hållö

Vad är rehabilitering och hur skiljer sig rehabilitering från exempelvis behandling och vård? Vilka möjligheter innebär en ökad förståelse för begreppet för den rättspsykiatriska vårdens innehåll samt för rättspsykiatrisk forskning?


Seminarium 2: Rehabiliteringspraxis

Medverkande: fysioterapeut/doktorand Henrik Bergman, docent/universitetslektor Susanna Radovic, aktiveringspedagogerna Wioletta Romland (aktivitet hund), Magnus Fränberg (gröna gruppen), hälsopedagog/sektionsledare Joacim Gustafson (bollsport, lagidrott)
Tis. 7 februari kl. 14.00-15.30
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Hållö

Ansvariga för till synes välfungerande rehabiliterande aktiviteter berättar om åtgärdernas innehåll, effekter och om hur aktiviteterna kan anpassas för olika syften. Efterföljande diskussioner om möjligheterna att bedriva god forskning och utvärdering på rehabiliterande åtgärder i den rättspsykiatriska verksamheten

Anmälan görs till ase.holl@neuro.gu.se absolut senast måndagen 30 januari.

CELAM-seminiarum - Internt för CELAM och CLIP:

Rättspsykologiska och rättspsykiatriska forskningsperspektiv på projektet ”Beslutsprocess i rättspsykiatriska bedömningar, teori och praktik”.

Malin Hildebrand Karlén FD, Leg. Psykolog

När en person begått ett brott under misstänkt inflytande av en allvarlig psykisk störning görs en utredning vid Rättsmedicinalverket. Projektet syftar till att undersöka hur beslutsprocessen vid Rättsmedicinalverket går till.
Seminariets diskussioner kommer att fokusera på teoretiska och metodologiska överväganden för att kunna undersöka detta på ett bra sätt.
-Vilka psykologiska teorier behöver beaktas?
-Vilka metodologiska styrkor och svagheter finns i designen utifrån rättspsykiatriskt och rättspsykologiskt perspektiv?
-Vilka juridiska strukturer inom rättspsykiatrin kan försvåra undersökningen?

Måndagen 27 mars kl. 10.00-12.00
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Vinga

Tacksam för svar om medverkan till Åse Holl senast måndagen den 20 mars! Det är viktigt att du anmäler dig eftersom personalen i receptionen måste informeras om besökare till lokalerna på Rågården.
 

CELAM-seminiarum:

Vad orsakar våldsrisk hos patienter med psykossjukdomar?

Amir Sariaslan, PhD, Inst f Medicinsk Epidemiologi och Biostatiskt, Karolinska Institutet

Det är väl belagt patienter med psykossjukdomar såsom schizofreni och bipolär sjukdom löper betydligt högre risker än befolkningen i övrigt att bli lagförda för våldsbrottslighet. Vi vet däremot väldigt lite om orsakerna till denna överrepresentation.

I den här föreläsningen kommer jag att presentera tre av våra senaste studier som har tillämpat kvasi-experimentella forskningsdesigner i kombination med nationella registerdata vars syften har varit att bidra till att öka vår förståelse kring detta. I den första studien har vi skattat hur pass mycket av sambanden mellan specifika psykossjukdomar och våldsbrottslighet som tillskrivas ärftliga och miljöfaktorer. I den andra studien undersökte vi triggerfaktorer för våld för specifika psykossjukdomar och befolkningen i övrigt. I den tredje studien undersökte vi huruvida socioekonomiska faktorer orsakade återfall i våldsbrottslighet bland tidigare fängelsedömda individer med
psykossjukdomar.

Våra fynd bekräftar att såväl arv och miljöfaktorer utgör viktiga determinanter till våldsrisk hos patienter med psykossjukdomar men de visar därtill vikten av att identifiera vilka specifika faktorer som är etiologiskt relevanta.

Tisdagen 28 mars kl. 14.00-15.30
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Hållö

Tacksam för svar om medverkan till Åse Holl senast måndagen den 27 mars! Det är viktigt att du anmäler dig eftersom personalen i receptionen måste informeras om besökare till lokalerna på Rågården.


CELAM-seminiarum:

Sexualbrott under sömnen – dålig ursäkt eller verklighet?

Sara Bromander, överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri, MD, Rättsmedicinalverket och Karolinska institutet

Vad innebär fenomenen somnambulism och sexsomni, och hur ska man se på dem ur ett rättsligt perspektiv? Sömn är, trots all vår forskning, ett gåtfullt tillstånd. Vi är förmögna till att utföra förvånansvärt komplicerade beteenden när vi sover, inkluderande bilkörning och sex. När rör det sig om äkta sexsomni, och när kan man misstänka att personen ljuger? Jag kommer att gå igenom vad vi vet om mekanismerna bakom dessa beteenden utifrån fallbeskrivningar, speciellt utifrån situationer som kommit upp i domstol.
 

Tis. 2 maj kl. 14.00-15.30
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Hållö

Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast fredagen den 28 april.


CELAM-seminiarum:

Presentation av examensarbete om ADHD, trauma och PTSD hos barn

Simon Erling, psykologstudent vid Göteborgs universitet, presenterar sitt examensarbete Symptomatic Associations Between ADHD, Trauma and PTSD in Children som har skrivits med handledare från CELAM.

Tidigare forskning har visat att traumatiska erfarenheter och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) är vanligare hos individer med ADHD jämfört med individer utan ADHD och denna presentation ger en kortfattad genomgång av förklaringsmodeller för detta samband. Examensarbetet bygger på telefonintervjuer med föräldrar till 16 340 9-åringar och undersöker sambandet mellan ADHD, trauma och PTSD. Frågor som besvaras är bl.a. om ADHD är vanligare hos individer som har upplevt trauma och utvecklat PTSD, om individer med ADHD och PTSD uppvisar en annan ADHD-symtombild jämfört med individer med ADHD utan PTSD samt om individer som utvecklade ADHD efter traumat sig skiljer sig från individer som hade ADHD när de var med om traumat.


Tis. 23 maj kl. 14.00-15.30
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse
Lokal: Hållö

Anmälan om medverkan sker till Åse Holl senast fredagen den 22 maj.
 

Sidansvarig: Stefan Axelsson|Sidan uppdaterades: 2017-05-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?